Ακανοινώσεις

Ανακοίνωση πρόσκλησης των μετόχων για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης στην άυξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Ανώνυμης Εταιρείας «ΕΥΓΕΝΙΔΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ Η ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΣ Α.Ε.»

Έδρα: Αθήνα ΑΡ.ΓΕΜΗ 296001000
Με την από 04.12.2023 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, αποφασίσθηκε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά 3.999.840 ευρώ με την έκδοση 7.692.000 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 0,52 ευρώ η κάθε μία, που θα καλυφθεί με μετρητά. Το Δ.Σ. της εταιρείας καλεί τους σημερινούς μετόχους της εντός ενός (1) μηνός από τη δημοσίευση της παρούσας , να ασκήσουν το δικαίωμα προτίμησης που τους παρέχει το καταστατικό και ο Νόμος στην ως άνω αύξηση του μετοχικού κατά την αναλογία συμμετοχής τους. Κάθε μέτοχος θα δικαιούται για κάθε μία μετοχή που ήδη κατέχει 0,388 νέες μετοχές με την καταβολή του ποσού της τιμής έκδοσης της κάθε μίας 0,52 ευρώ.